Regulamin

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

DEKO-RACJA.PL

O NAS

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.deko-racja.pl (dalej jako: „Strona” lub „Strona Internetowa”) jest Sylwia Chylaszek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą OPTIMUM SYLWIA CHYLASZEK wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Krasińskiego 20, 43-331 Dankowice, NIP: 6521633900, REGON: 072882573, adres poczty elektronicznej: kontakt@deko-racja.pl (dalej łącznie jako: „Właściciel” lub „Administrator”).

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Wszelkie artykuły publikowane na Stronie Internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny. Właściciel dokłada należytej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji prawdziwości prezentowanych na Stronie danych.

Za pośrednictwem Strony Internetowej nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży ani umowy o świadczenie usług. Jakiekolwiek reklamy, cenniki, katalogi i inne informacje o produktach i usługach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne.

KORZYSTANIE ZE STRONY

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony Właściciel publikuje tematyczne artykuły z branży budowlano-remontowej, dekoratorskiej i architektury wnętrz.

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań technicznych:

 • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  • Przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge.
  • Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768.
  • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest również wykorzystywanie Strony do rozpowszechniania niezamówionych informacji handlowych (spam).

Korzystanie ze Strony wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych użytkownika. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Właściciel zaleca, aby użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.

Możesz w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt
z Właścicielem Strony:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: kontakt@deko-racja.pl;
  • pisemnie pod adresem: ul. Krasińskiego 20, 43-331 Dankowice.


W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

USŁUGI ELEKTRONICZNE

Podstawową usługą elektroniczną dostępną na Stronie Internetowej jest blog zawierający artykuły branżowe publikowane przez Właściciela.

Przeglądanie artykułów na blogu jest możliwe bezpłatnie i bez dokonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności przez użytkownika. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zaprzestania korzystania z bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub opuszczenie Strony Internetowej.

Właściciel podejmuje należyte starania, aby korzystanie z bloga było zrozumiałe i przejrzyste dla użytkowników, jednak nie może zagwarantować, że treści na blogu okażą się przydatne w osiągnięciu celów oczekiwanych przez użytkownika. Właściciel udostępnia blog w formie, w jakiej został on dostarczony i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do użyteczności publikowanych na nim treści do konkretnych zastosowań.

Artykuły publikowane na blogu mogą mieć charakter sponsorowany i reklamowy, służący promocji produktów, usług lub wizerunku podmiotów trzecich, za których publikację Usługodawca otrzymuje wynagrodzenie od swoich partnerów. Artykuły sponsorowane i reklamowe oznaczane są przez Właściciela nagłówkiem o treści „materiał sponsorowany”, „reklama” lub w inny jednoznaczny sposób pozwalający na ich odróżnienie od pozostałych treści redakcyjnych na blogu.

Zawarcie współpracy w zakresie publikacji artykułów sponsorowanych i reklamowych może nastąpić na skutek indywidualnego zapytania skierowanego do Właściciela oraz po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej współpracy – zawarcie i warunki współpracy mogą być przedmiotem ustaleń stron, prowadzonych przed zawarciem umowy na przykład drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Właściciela.

Wszystkie treści wysyłane przez użytkownika za pośrednictwem Strony Internetowej powinny być rzetelne, zgodne z prawem oraz zawierać prawdziwe informacje. Niedozwolone jest przesyłanie treści naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd Właściciela albo inne osoby, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne strony, produkty i usługi. Właściciel zastrzega sobie prawo usunięcia treści naruszających powyższe zasady.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jej ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń wyłącznie w zakresie własnego, niekomercyjnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w szerszym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt
z Właścicielem Strony:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: kontakt@deko-racja.pl;
  • pisemnie pod adresem: ul. Krasińskiego 20, 43-331 Dankowice.
Back to top button